Puerto de Hong Kong 2, 2006.
Photography on Fuji Cristal Archiv.
48,03 x 117,36 inch.