Puerto de Hong Kong 3, 2006.
Photography on Fuji Cristal Archiv.
55,20 x 117,60 inch.